De uitdaging


Regio Groningen telt per jaar 11.839 casus* van complexe en ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Huiselijk geweld en kindermishandeling is complex van aard; de problematiek bevindt zich op meerdere leefgebieden (zorg, gezin, financieel, wonen, werk en inkomen, veiligheid, eenzaamheid, enzovoorts) en dient integraal te worden aangepakt. De uitdaging voor de gemeente Gronigngen is om deze integrale samenwerking methodisch en duurzaam in te richten.

*Afgeleid op basis van de landelijke cijfers van CBS, Movisie en NJI.

Onze oplossing


De gemeente Groningen heeft samen met betrokken partners (uit de domeinen zorg, veiligheid, handhaving en bestuur) en Optimale Samenwerking het initiatief genomen om de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling effectief en efficiënt in te richten. Hierbij wordt door Optimale Samenwerking een ontwikkelaanpak gehanteerd.

De ontwikkelaanpak is gestart in april 2018 met de analyse van 10 exemplarische casus. De huidige samenwerking bij casus van huiselijk geweld kindermishandeling wordt nauwkeurig geanalyseerd om zichtbaar te maken welke samenwerkingsvraagstukken aandacht nodig hebben in de ontwikkeling van een multidisciplinaire aanpak. De casus worden middels de Cliënt Map methode geanalyseerd. Met oog op de geïnventariseerde samenwerkingsvraagstukken wordt met kernpartners (politie, GI-instelling, Openbaar Ministerie, Geestelijke Gezondheidszorg, Veiligheidshuis, Geestelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis) een gezamenlijk gedragen kwaliteitskader ontwikkeld. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe ziet de ideaaltypische situatie eruit van een werkzame multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Voor de ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er 3 groepen gevormd: een innovatiegroep, een projectgroep en een kernteam. De innovatiegroep, bestaande uit betrokken bestuurders, zullen strategische besluiten nemen over dilemma’s die de samenwerking in de praktijk in de weg staan. De projectgroep, bestaande uit medewerkers van management- en beleidsniveau, adviseert over de wijze waarop kennis en expertise van betrokken partners moeten worden afgestemd. Het multidisciplinaire kernteam zal, bestaande uit in huiselijk geweld kindermishandeling gespecialiseerde professionals, casuïstiek gaan behandelen.

Het resultaat


Naar het gezamenlijke resultaat, een werkzame multidisciplinaire aanpak bij ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Groningen, wordt op dit moment toegewerkt.

Onze aanpak tijdens deze opdracht

Advies
Onderzoek
Training
Borgen
Meer weten? Neem contact met me op.

Dimitri Cremers (Business Unit Manager)

06-13317749
d.cremers@optimalesamenwerking.nl